اخبار آسیاوخاورمیانه سرمایه 24

جدیدترین اخبار آسیاوخاورمیانه

اخبار انرژی هسته ای سرمایه 24

اخبار انرژی هسته ای

اخبار سیاسی ایران و جهان

اخبار سیاسی

 اخبار سیاسی بدون سانسور در هر جامعه مهمترین ویژگی و نشان دهنده میزان آزادی آن ملت است. متاسفانه در همه ملت‌ها اخبار سیاسی متاثر از مصلحت اندیشی و یا سیاسی کاری در بخش‌های مختلف فیلتر شده می شود که البته این موضوع از دیدگاه سیاسی حرکتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد خبرهای سیاسی روز به لحاظ اهمیت و تاثیر آن در نظم و امنیت جامعه ممکن است طبقه بندی شده و در زمان مناسبی برای عموم منتشر شود اما نشانه های کوچکی از آن خبر در اخبار سیاسی دیگر مشهود است به نظر نویسنده این مقاله هیچ خبر سیاسی غیر قابل ردیابی نیست و در هر لحظه نشانه های مشهودی حتی قبل از وقوع خبر در دل اخبار و وقایع جاری سیاسی قابل استنتاج می باشد. خبرهای سیاسی را می توان در بخش ها و دسته های زیر طبقه بندی نمود:

  • اخبار سیاسی بدون سانسور
  • خبر فوری سیاسی امروز ایران و جهان
  • اخبار سیاسی محرمانه امروز
  • اخبار سیاست داخلی
  • اخبار سیاست خارجی
  • اخبار سیاسی جهان
  • اخبار سیاسی ایران

اخبار سیاسی بدون سانسور

به طور کلی سانسور از چند جنبه در اخبار سیاسی صورت می پذیرد اولین سانسور در خبرهای سیاسی؛ سانسور محتوایی است. به این صورت که بخشی یا قسمت هایی از این خبر را حذف و یا با محتوای دیگری جایگزین نمایند. در برخی موارد ممکن است محتوایی به آن اضافه شود که هر یک از این حالت ها به عنوان سانسور محسوب شده که باعث فریب خواننده می گردد در شکل دوم سانسور کلی ممکن است صورت بگیرد در این حالت یک خبر سیاسی به طور کلی از همه اخبار سیاسی روز حذف می‌شود و در شکل سوم ممکن است یک خبر قدیم و یا سوخته در زمان حال مطرح شود تا ذهن خوانندگان از یک خبر مهم سیاسی روز غافل شود. به طور کلی سانسورها در اخبار سیاسی بدون در نظر گرفتن حقوق انسانی جوامع از سوی سیاسیون و خبرگزاری های مختلف و در جهت پیش برد اهداف سیاسی و دستکاری در امور اجتماعی مخصوصاً از سوی دولت های استعمارگر و خبرگزاری های بیگانه به راحتی انجام می گردد. بنابراین نتیجه ی نهایی بر این است که خوانندگان باید با هوش و درایت بتوانند پازل اتفاقات روز را با هنر استنتاج نهایی مطالب و خبرهای سیاسی روز تکمیل نمایند.

خبر فوری سیاسی امروز ایران و جهان

اخبار فوری به خصوص در امور سیاسی جنبه‌ لحظه ای دارد که باعث ایجاد شوک موقت و لحظه‌ای در جامعه می‌گردند و اما ممکن است تاثیر کمی در امور جاری بگذارند. اخبار فوری باید در قالب اخبار فوری مهم روز و خبرهای فوری لحظه ای طبقه‌بندی شوند بنابراین هر خبر فوری سیاسی ممکن است از نظر اهمیت در یکی از دسته های مهم و یا لحظه ای قرار گیرند.

اخبار سیاسی محرمانه امروز

محرمانه بودن یک خبر نشان دهنده تاثیر ویژه‌ای است که آن خبر در امور جاری سیاسی و اجتماعی یک مملکت می گذارد. اصل اول در محرمانه بودن یک خبر عدم انتشار آن است اما همانگونه که قبلا گفته شده هیچ خبری غیر قابل درز نیست. اخبار سیاسی امروز تلاش می کند خبر های بدون سانسور و فوری را رقم زند. حال تاثیر اینکه این خبر سیاسی محرمانه در امور جاری مملکت مثبت واقع شده یا خیر نسبت به هر خبر متفاوت است. بنابراین خبر سیاسی روز حتی ممکن است رسالت منتشر کننده آن خبر را که همانا برقراری نظم و انضباط و شور و نشاط،احترام به حقوق انسانی و ایجاد صلح و صفا در یک جامعه است را به خطر بیندازد. چه بسا که یک خبر محرمانه تایید نشده از سوی مراجع،منحرف شده باشد و در جهت ایجاد اغتشاش و تشویش ذهن خوانندگان قرار گیرد و در انتها مشخص شود که این خبر محرمانه شایعه ای بیش نبوده.

اخبار سیاست داخلی

در این طبقه از اخبار خبر هایی که به سیاست داخلی معروف است منتشر می شود. و از مراجع مختلفی مانند: قوای سه‌گانه،نهادهای اجتماعی و مذهبی و حتی اقتصادی در برخی حالت ها از یک مرجع شخصیتی ایجاد و منتشر شود. خبرهای سیاست داخلی خبر هایی هستند که هیچ ارتباطی به مسائل برون‌مرزی یک کشور ندارند. جریانات سیاسی معمولاً مورد دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت‌های دیگر قرار می‌گیرد تا مسائل داخلی یک کشور را همسو با سیاست‌های خارجی مرتبط با آن کشور را رقم زند.

اخبار سیاست خارجی

همانگونه که از عنوان آن مشخص است اخباری که نسبت به سایر کشورها از وقایع و اتفاقات روز رقم می‌خورد در این طبقه قرار می‌گیرد خبرهای سیاست خارجی بیشتر از مرجع وزارت خارجه بوده و سخنگوی دولت نیز می تواند خبرهای سیاست خارجی را بیان کند اما بسیاری از مراجع دیگر کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر گذار در مسائل سیاست خارجی هستند مانند مجلس و حتی مراجع دینی و مذهبی بنابراین بسته به نوع هرخبر می توان خبرهای سیاست های خارجی را در طبقه های خاص قرار دارد

اخبار سیاسی جهان 

جهان پیرامون ما شامل کشورها و جوامع مختلفی است که هر یک دارای دولت های مستقلی هستند و هر یک از این دولت ها بر اساس سیاست داخلی و مصالح کلی نظام حاکم بر آن دولت به برقراری ارتباط با سایر کشورها اقدام می کند حجم اطلاعات در اخبار سیاسی جهان بیش از حد تصور است به طور کلی درجه اهمیت تاثیر یک خبر سیاسی در جهان نسبت به روابط و ارتباطات سیاسی ملت های مختلف متفاوت است.

اخبار سیاسی ایران

بستر سیاسی ایران همیشه دستخوش تحولات مختلف داخلی و منطقه‌ای بوده است نوع روابط ایران با کشورهای استعمارگر ایران را به نقطه ای پر خبر تبدیل نموده است.