در جهت تحقق نظام تامین اجتماعی فراگیر انجام شد

افزایش 72درصدی ضریب پوشش خدمات بیمه‌ای در روستاها

روستاها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های تولیـد مواد غذایی، نقش بی‌بدیلی در رفع نیازهای اساسی کشـور بر عهده‌دارند. بر اساس آمـارهای موجود، ۹۰درصـد محصولات کشـاورزی در روسـتاها تولیـد می‌شـود که در صـورت تضعیـف روسـتاها، این موضوع می‌تواند زنجیره غذایـی مردم را بـه خطـر بیندازد.

پنج شنبه 1400/05/07 22:42 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 119576

به همین دلیل، بر اساس مـاده ۱۹۴ قانون برنامه ششـم توسـعه، دولـت مکلف شد تا برای بهبود وضعیـت روسـتاها در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریـزی، راهبـری، نظـارت و هماهنگـی بین دسـتگاه‌های اجرایـی، ارتقای سـطح درآمد و کیفیت زندگی روسـتاییان و کشـاورزان و کاهـش نابرابری‌هـای موجـود بیـن جامعه روسـتایی، عشـایری و جامعه شـهری، حمایـت‌های لازم را از این بخش داشته باشد. در راسـتای تحقـق ایـن هـدف هم مقرر شد تا صنـدوق بیمه اجتماعی کشـاورزان، روسـتاییان و عشایر به‌عنوان حلقه مکمـل اشـتغال و کارآفرینی روسـتایی از طریـق تکمیـل زنجیـره توانمندسـازی در دوران زندگی فرد، از افـول وضعیت اقتصادی وی و خانواده‌اش در دوران کهولت سـن، ازکارافتادگـی و فـوت سرپرسـت خانـوار جلوگیـری کند.

این صندوق به‌عنوان یکـی از ارکان اصلـی تحقـق نظـام تامین اجتماعـی فراگیـر و به‌عنوان تنها صندوق بازنشسـتگی خرد کشـور، با هدف تحت پوشـش قـرار دادن افـراد سرپرسـت خانوار، فعالیت می‌کند که می‌تواند بر کاهش ریسـک سـقوط افراد به تله فقـر در دوران کهولت سـن و ازکارافتادگی تاثیر بگذارد و بدون تحمیل هزینه مالی به بودجه عمومی کشور زمینه بهبـود وضعیـت رفاهـی و اقتصـادی این افراد را فراهم آورد.

صنـدوق بیمه اجتماعی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر ایـن مهم را از طریـق تبدیـل پس‌اندازهای خرد و غیررسـمی افراد تحت پوشـش به پس‌اندازهای هوشـمند محقق می‌کند تا نیروی شـاغل و جوان روسـتایی و عشـایری، چشـم‌انداز بهتری از زندگـی در این مناطـق داشـته باشـد کـه ایـن موضـوع ضمن جلوگیری از مهاجـرت غیرضـروری به شـهرها، از بروز پدیده حاشیه‌نشـینی یـا گسـترش فقر در مناطق روسـتایی جلوگیـری خواهد کرد.

این صندوق از جوان‌ترین صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی کشور است که توانسته در طول ۱۵ سال فعالیت نزدیک به ۲میلیون خانوار روستایی و عشایری را تحت پوشش خود قرار دهد و خدمات بیمه‌ای لازم را برای این تعداد از خانوارها برقرار کند که افزایش تعداد بیمه‌شدگان، از برنامه‌های مهم و جدی این صندوق به شمار می‌آید.

 تحت پوشش قرار دادن ۲میلیون خانوار روستایی و عشایری

بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده بود، صنـدوق بیمه اجتماعـی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر از طریـق تدویـن زیرسـاخت‌های موردنیاز و طراحـی نظـام برنامه‌ریـزی و ارزیابـی عملکرد مبتنی بـر مسـتندات از یک ‌طرف و توانمندسازی منابـع انسانی و ارتقـای استفاده از فناوری اطلاعات از طرف دیگر، موفق شـد تا اقدامـات مهمی را در راسـتای تحقـق نظـام تامین اجتماعـی فراگیـر و ارتقـای عدالـت اجتماعـی در سـطح کشـور انجام دهد و وارد دوران جدیدی از چرخه فعالیت خود شود. در راستای این اقدامات، این صندوق توانست میزان جمعیت روسـتایی و عشـایری تحت پوشـش ارائه خدمات بیمه اجتماعی را افزایش دهد و بـا رشـدی ۷۲درصدی نسـبت به سـال ۹۸ بـه تعداد ۲۳۶.۳۰۵ نفر برساند که بیشـترین میزان محقـق‌شـده در بـازه زمانـی ۱۵سـاله از زمان تاسیس ایـن صندوق اسـت.

در نتیجه عملکرد سـال گذشته صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، جمعیت تحت پوشـش صنـدوق تـا پایان سـال ۹۹ بـه یک‌میلیون و ۵۱۳ هزار و ۱۸۲ نفر افزایش پیدا کرد.

این شرایط در حالـی محقق شـد کـه تحریم‌هـا و شـیوع ویـروس کرونا در کشـور منجـر بـه ایجـاد شـوک‌های اقتصـادی، رکود تورمی و کاهـش اسـتانداردهای زندگـی شده است. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که میزان این تاثیرگذاری بر جوامع روسـتایی بیش از جوامع شـهری است و با توجه به ماهیـت اختیاری عضویـت در صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر، ایـن موضـوع تاثیرمنفـی بر تمایل بـه خرید خدمـات بیمه اجتماعی در خانوار روسـتایی و عشـایری داشـته اسـت.

 افزایش ضریب پوشش ارائه خدمات بیمه‌ای

اما با همه این شرایط، ضریب پوشـش ارائـه خدمـات بیمـه اجتماعـی در جوامـع روسـتایی و عشـایری در سـال گذشته به میـزان ۵۹/ ۲درصـد افزایش پیدا کرده کـه بیانگـر رشـدی ۷۲درصدی نسـبت بـه سـال ۹۸ اسـت که این موضـوع را می‌تـوان گامی مهم در جهت تحقـق نظام تامین‌اجتماعـی فراگیر دانست.

همچنین عملکرد سال ۹۹ صندوق نشان می‌دهد تعـداد پرونده‌های مسـتمری‌بگیران بـه ۱۲۹.۸۶۵ پرونـده افزایـش پیداکرده کـه این رشد بـه معنـای کمـک بـه تأمین معیشـت در دوران کهولـت سـن، ازکارافتادگـی یا فوت سرپرسـت خانـوار بـرای این تعداد خانـوار روسـتایی مبتنی بر شـأن و کرامت انسـانی اسـت.

صندوق بیمـه اجتماعی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر همچنین در سال موردبررسی، از طریـق طراحـی و عملیاتی‌‌سـازی طـرح (کلینیک‌هـای بیمه‌ای) بـا اسـتفاده از ظرفیـت کارشناسـی داخلـی صنـدوق و ظرفیـت کارگـزاران صنـدوق، تلاش کرد تـا گسـترش ضریـب پوشـش ارائه خدمـات بیمه اجتماعـی در اسـتان‌های کمتـر برخـوردار را مبتنـی بـر عدالـت اجتماعـی ارتقـا دهـد.

در نتیجه اتخـاذ ایـن رویکـرد، آمـار عملکردی صنـدوق در اسـتان‌های سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان، خوزسـتان، بوشـهر، گیلان و اصفهان که ضریب پوشـش ارائـه خدمات بیمه اجتماعـی در آنهـا در ابتـدای سـال گذشته پاییـن بـود، در این سال رشـدی حائـز اهمیـت را تجربه کرد.

فراهـم شدن امـکان نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روسـتاییان و عشایر و سـازمان تامین‌اجتماعی و اجرای طرح همسان‌سازی مستمری‌های صندوق نیز از دیگر اقدامات مهمی بود که در این صندوق با پیگیری‌های لازم انجام شد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد،  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با استفاده از توانمندی مالی خود، با اتخاذ رویکردهای مناسب سرمایه‌گذاری، موفق به افزایش متوسط ۵۰درصدی مستمری‌ها در سطح کشور شد که تحقق این موضوع در شرایط تورمی کشور و بروز شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، نقش مهمی در حمایت اقتصادی از خانوارهای روستایی و عشایری داشته است.

 اصلاح نظام سرمایه‌گذاری

بر اساس این گزارش، ازآنجاکه یکی از اهداف و سیاست‌هایی که در حوزه فعالیت صندوق‌ها دنبال می‌شود، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه اجتماعی است. از این ‌رو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سعی کرده با اصلاح نظام سرمایه‌گذاری، به سمت سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه حرکت کند که نتیجه این رویکرد هم رشد ۲۷/ ۲ برابری ارزش سبد سرمایه‌گذاری صندوق در سال گذشته بوده است.

به ‌این ‌ترتیب ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری صندوق از ۳۷.۱۷۷ میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۹ به ۸۴.۳۲۹ میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته افزایش پیدا کرد که بیانگر رشدی ۱۲۷درصدی بوده است. ضمن اینکه طی این مدت، سـبد بورسـی صندوق، رشـد ارزش ۲۵/ ۲ برابری را تجربـه کرد و از ۳۳.۸۷۲ میلیـارد تومـان در ابتـدای سـال ۹۹ بـه ۷۵.۹۱۷ میلیـارد تومان تـا پایان اسفندماه ۹۹ افزایش پیدا کرد که این تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاری، مزیت‌های زیادی را برای صندوق همراه کرد. درعین‌حال، این صندوق موفق شد سال گذشته ۴/ ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی حوزه سرمایه‌گذاری را محقق کند که نسبت به سال ۹۸ رشد ۲۵/ ۳برابری را تجربه کرد.

 ارتقـای کیفـی خدمـات بیمه‌های اجتماعی

ارتقای کارآمدی نظام اداری و بهبود اثربخشی نقش حاکمیتی با راهبرد تمرکز بر توسعه کیفی واحد‌های اداری، اصلاح سـاختار سـازمانی مبتنی بـر چابکی و تخصص‌گرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری و... از دیگر اقداماتی بوده است که صندوق، آنها را در دستور کار خود قرار داده است. علاوه بر این، اجـرای طرح روسـتای بـدون کرونا برای حمایـت از خانواده‌های عضو صنـدوق را که تحت تاثیر پیامدهای منفی ایـن بیماری قرار گرفته‌اند، عملیاتی و سامانه پاسخگویی صبا را در راستای بهبود ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش صندوق راه‌اندازی کرد. طراحـی و اجـرای کمپیـن قصه‌گوی صبا در راسـتای گسـترش فرهنگ بیمه‌ای در میان کودکان و نوجوانان جمعیت روسـتایی و عشـایری جامعه هـدف صندوق، طراحی و اجرای نظام گریدینگ شغل و شاغل در حوزه منابع انسانی صندوق و... نیز از اهم اقداماتی بوده است که صندوق، سال گذشته آن را به انجام رساند. در کنار این اقدامات اصلی‌ترین دسـتاوردهای حـوزه بیمه‌ای صنـدوق در سـال ۹۹ کـه بر اسـاس فلسـفه وجـودی این نهـاد، باید آن را اصلی‌ترین شـاخص عملکـردی صنـدوق در راسـتای ارتقـای عدالـت اجتماعـی تلقـی کرد، گسـترش و ارتقـای بیمه‌های اجتماعـی و برقـراری سـاختار و سازوکار مناسـب پوشـش بیمه‌های اجتماعـی بـرای مـزد و حقوق‌بگیران و غیرمـزد و حقوق‌بگیران، عدالت در دسترسـی به بیمه‌های اجتماعی پایه، جامعیـت خدمـات بیمه‌های اجتماعـی پایـه و ارتقـای کیفـی خدمـات بیمه‌های اجتماعی عنوان کرد.

 

مطالب پیشنهادی اخبار شرکتها

ادامه اخبار شرکتها
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
جدیدترین اخباری: کاری به بازی های دیگر نداریم کیه‌لینی: جام‌های بیشتری با یووه می‌خواهم ماجرای نفرت عجیب سرمربی هلندی از ستاره‌های برزیلی تاریخ انتشار Fatal Frame: Maiden of Black Water بر روی کنسول های پلی استیشن مشخص شد خوشحالی مورینیو از اولین مدال کشورش ایجنت معروف پوگبا را به لیورپول پیشنهاد داده است! اخراج داوور شوکر از ریاست فدراسیون فوتبال کرواسی میهمانان پرتعداد برای بازی پرسپولیس - پیکان پیروانی: فردا ترکیب متفاوتی خواهیم داشت جرارد و جانشینی کلوپ: به شایعات توجهی ندارم پخش بازی پرسپولیس از شبکه سوم سیما صفحه رئیس قوه قضاییه در اینستاگرام از دسترس خارج شد مهر تایید نویدکیا بر لژیونر شدن 3 سپاهانی لبخند یحیی به دومین قهرمانی پیاپی(عکس) تارا 100میلیون سود می‌دهد؛شاهین یک میلیون زیان تغییر معادلات منطقه‌ای به نفع ایران /داعشِ ۲ در راه است؟ توییت علی مطهری درباره طرح ضداینترنت مجلس+ عکس شنبه حساس بورس/تحلیل تکنیکال شاخص کل و هم‌وزن بورس طعنه تند راننده ردبول به لوییس همیلتون پدری: تعطیلات؟ هر چه بارسا بگوید! لبخند یحیی به دومین قرمانی پیاپی(عکس) برنامه کلوپ برای تست فن‌دایک؛ بدو ویرژیل... بدو! استکی: متأسفانه امسال هم کار به بازی آخر کشید تریلری از گیم‌ پلی بازی Naraka: Bladepoint بر روی پلی‌استیشن ۵ منتشر شد توضیحات مهم وزیر ارتباطات درباره طرح جنجالی مجلس اولین تصویر رسمی از سریال ابرقهرمانی Hawkeye + زمان پخش قهرمانی ملی حفاری در رقابت‌های پاورلیفتینگ جام باشگاه‌های جهان اطلاعات جدیدی از محتوای Iki Island بازی Ghost of Tsushima Director’s Cut منتشر شد پیام تسلیت برای هنرمند دیگری که با کرونا رفت صدور حکم اعدام ۲۴ عضو اخوان المسلمین همه اما و اگرهای طرح صیانت از فضای مجازی روسیه گوگل را نقره داغ کرد پیروانی: با تمام وجود بازی می‌کنیم/ در رسیدن به هدف‌مان موفق بودیم ربیعی: برای آبرویمان بازی می‌کنیم / برای تیم پاداش در نظر گرفته شده است تارا 100 میلیون سود می دهد؛ شاهین یک میلیون زیان قلعه‌نویی: فردا سخت‌ترین بازی فصل را پیش روداریم ویدئو / ایران در توکیو ۲۰۲۰؛ قابل قبول اما بدون مدال تصویری خاص از دیدار امروز رئیسی با کودکان کار تارا 100 میلیون سود می دهد؛شاهین یک میلیون زیان/ فاکتور تولید دو خودرو در ایران عرضه بازی Crimson Desert با تاخیر مواجه شد نویدکیا: شانس ما برای قهرمانی کمتر از پرسپولیس است/ استقلال در حمله خوب کار می‌کند الهامی: می‌خواهیم به مردم قائمشهر عیدی بدهیم نویدکیا: شانس پرسپولیس برای قهرمانی بیشتر است تریلر گیمپلی بازی FIFA 22 منتشر شد بهترین درایوهای SSD برای پلی‌استیشن ۵ بررسی فیلم Black Widow؛ میخی برای تابوت مارول بررسی فصل اول سریال Loki؛ داستان ناتمام چین می‌تواند نقش مثبتی در افغانستان ایفا کند «واکسیناسیون معلمان» مقدمه حضور دانش آموزان در مدارس اکبرپور: می‌خواهیم با دست پر از آبادان برگردیم خرمگاه: ۸ بازیکن‌ تاثیرگذارمان را نداریم/ باید جایگاه خودمان را تثبیت کنیم پیام وزیر ارشاد در پی درگذشت محمدسرور رجایی پیکر محمدسرور رجایی فردا به خاک سپرده می‌شود افت محبوبیت سیاستمدار معروف /دموکرات ها نگران شدند پیامی برای درگذشت محمدسرور رجایی الهامی: گل‌گهر راه صدساله را با قلعه‌نویی، یک ساله طی کرد قابلیت افزایش حافظه داخلی SSD به پلی‌استیشن ۵ اضافه میشود مربی تراکتور: مقابل پرسپولیس مشکل فنی داشتیم/ هواداران ذوب‌آهن نگران نباشند فکری: امیدوارم هفته پاکی پیش رو داشته باشیم و شرافتمندانه‌ بازی کنیم اخباری: فرقی نمی‌کند مقابل چه تیمی بازی کنیم/ امیدوارم لیگ پایان خوشی برای سایپا داشته باشد جزئیات گفتگوی ترامپ و عمران خان پس از ترور سردار سلیمانی برنامه روز پایانی تورنمنت فوتسال تایلند/ جدال ایران با میزبان برای قهرمانی ماشینم هم کرونا گرفت!  تسلیت برای درگذشت محمدسرور رجایی مجیدی: با تمام قوا مقابل سپاهان قرار می‌گیریم/ ارزش ندارد که شرافت‌مان را زیرپا بگذاریم نقدها و نمرات بازی The Ascent، انحصاری جدید ایکس‌باکس، منتشر شد دیدار وزیر خارجه آمریکا با امیر کویت استراحت فغانی در هفته پایانی لیگ برتر  سوت قهرمانی به حیدری و بنیادی‌فرد رسید انصاری فرد: برای صعود آ.ا.ک تلاش می کنیم چشم امید به سه داور؛ بدون حتی یک اشتباه  انتخاب یحیی برای بازی قهرمانی؛ سیدجلال یا فرجی؟ المپیک علیه نژادپرستی؛ مدیر آلمانی دیپورت شد  عقیلی: لیگ امسال به این دلیل ناعادلانه بود  مدیرعامل پیکان: دنبال حفظ شرافت فوتبال هستیم صدرنشینی چین با یک فینال تشریفاتی! جزئیات افتتاح تونل البرز در آزادراه تهران- شمال کشف انبار احتکار خودرو در مهاباد ابراز نگرانی ایران از تداوم درگیری‌های مرزی آذربایجان و ارمنستان بدهی دیاباته و لکیچ پرداخت شد، پنجره باز می شود رویایم قهرمانی با PSG است؛ امباپه رئال را یخ کرد(عکس) فریبا: بازی سپاهان برای مجیدی استراتژیک است  تارتار: از علی دایی دوست صمیمی‌ام سئوال کنید صدرنشینی غیرمنتظره ژاپن بالاتر از چین و آمریکا! تاتنهام دست به کار شد؛ هری کین می‌ماند؟ مجیدی: قهرمانی رقیب، ارزش زیرپا گذاشتن شرافت را ندارد تصویب طرح صیانت از کاربران نظام حکمرانی فضای حقیقی را تضعیف می‌کند پیش بینی طوفانی جدید در بازار بیت کوین بهبود تقاضا در هفته صعودی بورس تهران امکان تداوم مذاکرات به صورت نامحدود وجود ندارد «قبله عالم» با بازی حامد کمیلی پخش می‌شود طرحی برای تولد مسعود کیمیایی افت محبوبیت معاون بایدن و نگرانی دموکرات‌ها درباره انتخابات خلاصی حریف استقلال از شر ستاره ایتالیایی کنعانی؛ امیدوار به پایان خوش با پرسپولیس وارث اسطوره ژاپن؛ قهرمان المپیک در ۱۹ سالگی ساعت 6 صبح در توئیتر، ستاره آمریکایی خواب ندارد رد پیشنهاد از 3 لیگ مختلف برای ماندن در بارسا چهار کاروان ائتلاف بین‌المللی در جنوب عراق هدف قرار گرفتند قانون مربوط به اولین انتخابات پارلمانی قطر صادر شد
تاریخ انتشار Fatal Frame: Maiden of Black Water بر روی کنسول های پلی استیشن مشخص شد
https://gamefa.com/753837/fatal-frame-maiden-of-black-water-hits-ps5-ps4/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/fatal-frame-maiden-of-black-water-header-200x100.jpg
چندی پیش شرکت کوئی تکمو (Koei Tecmo) به صورت ناگهانی دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ را غافلگیر کرد و خبر عرضه‌ی بازی ترسناک و محبوب Fatal...تریلری از گیم‌ پلی بازی Naraka: Bladepoint بر روی پلی‌استیشن ۵ منتشر شد
https://gamefa.com/753833/naraka-bladepoint-receives-ps5-gameplay-trailer-ahead-of-august-pc-launch/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/Naraka-Bladepoint-120000-users-720x405-1-200x100.jpg
استودیوی ۲۴ اینترتینمنت (۲۴ Entertainment) تریلری از گیم‌پلی بازی بتل رویال Naraka: Bladepoint که در آستانه‌ی انتشار برای رایانه‌های شخصی قرار دارد، منتشر کرد. 2 1اطلاعات جدیدی از محتوای Iki Island بازی Ghost of Tsushima Director’s Cut منتشر شد
https://gamefa.com/753823/ghost-of-tsushima-directors-cut-new-details/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/01/which-horse-to-choose-in-ghost-of-tsushima-header_feature-200x100.jpg
اعضای تیم توسعه‌ی بازی Ghost of Tsushima Director’s Cut به تازگی با رسانه‌های مختلفی مصاحبه انجام داده‌اند. به همین خاطر، اخیراً شاهد انتشار اطلاعات زیادی از ساخته‌ی جذاب...عرضه بازی Crimson Desert با تاخیر مواجه شد
https://gamefa.com/753816/crimson-desert-delayed-to-unknown-date/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2020/12/Crimson-Desert_12-10-20-200x100.jpg
پیرل ابیس (Pearl Abyss)، استودیوی توسعه دهنده‌ی بازی Crimson Desert، به صورت رسمی اعلام نمود که عرضه‌ی این عنوان به منظور ایجاد بهترین تجربه ممکن با تاخیر مواجه...تریلر گیمپلی بازی FIFA 22 منتشر شد
https://gamefa.com/753815/%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%84%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-fifa-22-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/fifa-22-1-889x500-1-200x100.jpg
دقایقی پیش شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) تریلری جدید از گیم‌پلی بازی FIFA 22 منتشر کرد که مطمئناََ برای طرفداران بازی جذاب و هیجان‌انگیز است. 10 2بهترین درایوهای SSD برای پلی‌استیشن ۵
https://gamefa.com/753787/seagate-firecuda-530-nvme-ssd-will-be-compatible-with-the-ps5/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/ps5-ssd-enclosurerear-20201008-200x100.jpg
ماه‌ها بعد از عرضه‌ی کنسول‌های نسل جدید، سونی سرانجام مشخصات مورد نیاز برای درایوهای SSD پلی‌استیشن ۵ را اعلام کرد. این بدان معنا است که پس از به‌روزرسانی...قابلیت افزایش حافظه داخلی SSD به پلی‌استیشن ۵ اضافه میشود
https://gamefa.com/753777/sony_rolling_out_ps5_internal_ssd_access_in_next_beta_update/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/PlayStation-5-system-update-arrives-with-a-mystery-200x100.jpg
سونی تأیید کرد که کاربران طی به‌روزرسانی بتای بعدی می‌توانند فضای ذخیره سازی پلی‌استیشن ۵ را با استفاده از یک فضای ذخیره سازی M2 SSD افزایش دهند. 16...نقدها و نمرات بازی The Ascent، انحصاری جدید ایکس‌باکس، منتشر شد
https://gamefa.com/753762/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-the-ascent%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%da%a9/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2020/05/theascent_hero-200x100.jpg
امروز بازی سایبرپانکی The Ascent برای پلتفرم ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد و حالا شاهد نقدها و نمرت بازی از سوی وبسایت‌های گیمینگ معتبر هستیم. 33...تاریخ انتشار Shadow Warrior 3 در ماه آگوست مشخص خواهد شد
https://gamefa.com/753725/shadow-warrior-3-release-date-news-coming-in-august/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/photo_2021-07-29_13-51-54-200x100.jpg
کمپانی فلاینگ وایلد هاگ (Flying Wild Hog) از انتشار حتمی Shadow Warrior 3 در سال ۲۰۲۱ خبر داد. به احتمال زیاد در مراسم گیمزکام (Gamescom) امسال اطلاعات جدیدی...هر آنچه که باید پیش از خرید The Ascent، بازی انحصاری جدید ایکس‌باکس، بدانید
https://gamefa.com/752668/everything-need-know-before-the-ascent-release/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/Gamefa-Article-The-Ascent-200x100.jpg
هم‌اکنون، در زمان نگارش این مقاله، حدود یک هفته به تاریخ انتشار بازی جدید استودیوی نئون جاینت یعنی The Ascent باقی مانده است و خالی از لطف نیست...فصل دوم بازی Knockout City در دسترس قرار گرفت
https://gamefa.com/753700/knockout-city-season-2-now-available-with-new-content/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/knockout-city-combat-1-200x100.jpg
همان‌طور که انتظار می‌رفت، دومین فصل نیز برای بازی Knockout City در دسترس قرار گرفت تا طرفداران بتوانند از محتویات فراوان آن بهره ببرند. امروز جزئیاتی هم از...پشتیبانی بیش از ۵۰۰ کارمند یوبی‌سافت از اعتصاب کارکنان اکتیویژن بلیزارد
https://gamefa.com/753692/nearly-500-ubisoft-employees-sign-letter-activision-blizzard/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/last_of_us_tv_series_tess_actress-200x100.jpg
پس از شکایت کارمندان اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) از این شرکت، صدها بازی‌ساز و کارکنان دیگر شرکت‌ها از جمله یوبی‌سافت (Ubisoft)، به پشتیبانی از همکاران خود در مقابل...تاریخ انتشار بتای بازی Back 4 Blood مشخص شد
https://gamefa.com/753691/back-4-blood-open-beta-begins-on-august-12th/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/back-4-blood-image-768x432-1-1-200x100.jpg
استودیوی ترتل راک (Turtle Rock) در گذشته از عرضه‌ی بتای بازی Back 4 Blood خبر داده بود. این تیم امروز دست به کار شد و تاریخ دقیق انتشار...اولین گیم‌پلی از نسخه‌ی ایکس‌باکس وان بازی Halo Infinite به نمایش درآمد
https://gamefa.com/753658/heres-our-first-look-at-halo-infinite-gameplay-running-on-xbox-one/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210729_064811-200x100.jpg
استودیوی ۳۴۳ اینداستریز (۳۴۳ Industries) به تازگی و طی پخش زنده‌ی پیش‌نمایش بازی Halo Infinite، اولین گیم‌پلی این اثر را بر روی کنسول پایه‌ی نسل هشتمی کمپانی مایکروسافت...به‌روزرسانی ۱۳٫۱ بازی PUBG به زودی عرضه خواهد شد
https://gamefa.com/753685/pubgs-season-13-update-changes-2-maps/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/pubgloadingscreen-1-1-200x100.jpg
استودیوی سازنده‌ی بازی PUBG امروز اعلام کرد که جدیدترین به‌روزرسانی مربوط به این اثر طی روزهای آینده به دست هواداران خواهد رسید. ضمنا جزئیاتی هم از این به‌روزرسانی...بازی Kena: Bridge of Spirit باری دیگر با تاخیر مواجه شد
https://gamefa.com/753638/kena-bridge-of-spirit-got-delayed-once-again/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2020/12/EqBa_EGVgAI35iV-200x100.jpg
دقایقی پیش استودیوی اِمبِر لَب (Ember Lab) اعلام کرد که بازی مورد انتظار Kena: Bridge of Spirit باری دیگر تاخیر خورده است. 25 3تصاویر جدیدی از بازی Ghost of Tsushima Director’s Cut منتشر شد
https://gamefa.com/753608/ghost-of-tsushima-directors-cut-new-screens/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/03/ghost-of-tsushima-sales-200x100.jpg
حساب رسمی پلی‌استیشن به تازگی تصاویر جدیدی را از بازی Ghost of Tsushima Director’s Cut منتشر کرده است که مکان‌های مختلف و متنوع جدید جزیره‌ی Iki را نشان...تاریخ انتشار بسته‌الحاقی The Virtuous Cycle بازی Mortal Shell مشخص شد
https://gamefa.com/753597/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82%db%8c-the-virtuous-cycle-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-mortal-shell/
https://gamefa.com/wp-content/uploads/2021/07/Mortal-Shell-DLC_06-11-21-200x100.jpg
استودیوی Cold Symmetry و کمپانی Playstack تأیید کردند که بسته‌الحاقی The Virtuous Cycle بازی Mortal Shell، در تاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ میلادی (مصادف با ۲۷ مرداد ماه سال...